Maszyny szyte na miarę

Oferujemy usługi z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń specjalnych oraz automatyzacji produkcji. Opracowane projekty realizujemy i przekazujemy je do eksploatacji. Jesteśmy otwarci na podejmowanie trudnych i nietypowych wyzwań technicznych. Zatrudniamy specjalistów, którzy zapewniają realizację usług na bardzo wysokim poziomie.


Machines made to your order

We offer services in the field of construction machinery and special equipment and automation of production. Developed projects realize and pass them to use. We are open to making difficult and unusual technical challenges. We employ specialists who provide services at a very high level.


Maschinen genäht nach Maß

Wir bieten Dienstleistungen in dem Bereich Maschinen- und Sondergerätebau sowie Automatisierung von Produktionen. Die entwickelten Projekte realisieren wir und geben sie Ihnen zur Verwendung. Wir sind bereit schwierige und ungewöhnliche technische Herausforderungen zu übernehmen. Wir beschäftigen Spezialisten, die Dienstleistungen auf sehr hohem Niveau anbieten.


Zefir
Nowa generacja czystej energii

Zefir
The new generation of clean energy

Zefir
Die neue Generation von sauberer Energie

DR ZĄBER Sp. z o. o. jest spółką inżynieryjną założoną w 1996 roku w Nowym Sączu i jest rozpoznawalną marką na rynku krajowym i europejskim.

Zakres działalności obejmuje konstrukcję i budowę maszyn i urządzeń specjalnych, automatyzację procesów oraz produkcję małych elektrowni wiatrowych. Tak szeroka oferta jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz współpracy z jednostkami naukowo badawczymi.

DR ZĄBER LLC is an engineering company founded in 1996 in Nowy Sacz, and is a recognizable brand in the domestic and European market.

The scope of business includes the design and construction of machines and special machines, automation of processes and the production of small wind turbines. Such a wide range is made possible by highly qualified staff and cooperation with science and research.

DR ZĄBER GmbH ist ein 1996 in Nowy Sacz gegründetes Ingenieurs- Unternehmen und ist eine erkennbare Marke sowohl auf dem heimischen als auch auf dem europäischen Markt

Das Tätigkeitsfeld des Unternehmens umfasst die Konstruktion und den Bau von Maschinen und Sondergeräten, Automatisierung von Prozessen und die Produktion von kleinen Windkraftanlagen. Ein solch breites Dienstleistungs-Spektrum wird durch hoch qualifiziertes Personal und die Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung möglich.